#ZawódPielęgniarka Ministerstwo Zdrowia Newsy Pielęgniarki Zdrowie publiczne

Jak zostać pielęgniarką? Uczelnie, wymagania, możliwości

Autor: Paulina Szumlak

Pielęgniarka to zawód wymagający zaplecza merytorycznego, doświadczenia, a przede wszystkim powołania. Polska służba zdrowia choruje na brak wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego – rośnie liczba osób w wieku emerytalnym zatrudnionych w tym zawodzie. Aby możliwa była zastępowalność pokoleń w latach 2018-2033 do szeregów pielęgniarek powinno dołączyć dodatkowo 69 886 osób. Jaką ofertę edukacyjną mają do dyspozycji kandydatki i kandydaci na studia pielęgniarskie?

Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Jeszcze kilka lat temu pracę pielęgniarki można było rozpocząć już po liceum medycznym trwającym 5 lat. Regulacje dotyczące kształcenia w zawodzie pielęgniarki zmieniły się w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziś dyplom zawodowej pielęgniarki można uzyskać na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. Oprócz wprowadzenia wyższych wymagań edukacyjnych, ustawa przesunęła wiek wchodzenia w zawód młodych pielęgniarek. Szczegóły przebiegu studiów zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i obejmują 4720 godzin, z czego praktyki zawodowe to 1200 godzin. Łączą w sobie zagadnienia z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej. Kolejnym krokiem są studia magisterskie trwające 4 semestry i obejmujące 1300 godzin, co zawiera w sobie również 4-tygodniowe praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, co pozwala studentom na kontakt z mentorami dysponującymi wiedzą praktyczną. Studia II-stopnia, oprócz kształcenia medycznego, realizują kurs języka angielskiego, który należy ukończyć na poziomie B2. Absolwent studiów magisterskich może podjąć studia doktoranckie. Obecnie znaczna większość aktywnych zawodowo pielęgniarek posiada wykształcenie średnie medyczne – 228 192, wyższe I stopnia – 41 049, a najmniej liczną grupą są osoby ze stopniem magistra – 19 154.

Jakie umiejętności posiada absolwent pielęgniarstwa?

Studia powinny zapewniać szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych, prawa oraz norm etycznych. Absolwent jest w stanie sprawować całościową opiekę nad pacjentami, także niepełnosprawnymi i umierającymi. Może udzielać świadczeń dotyczących promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Oprócz wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych, po ukończeniu studiów absolwent powinien być w stanie umiejętnie rozwiązywać problemy zawodowe w trudnych sytuacjach, udzielać profesjonalnej pomocy pacjentom w każdym wieku, prowadzić badania naukowe, organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z przepisami prawa, stosować przepisy prawa w działalności zawodowej, opracowywać założenia polityki kadrowej, opracowywać programy edukacji zdrowotnej oraz realizować je zgodnie z wymaganiami danego środowiska.

Co znajduje się w planie studiów pielęgniarskich?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo mają charakter praktyczny. Jednakże oprócz umiejętności praktycznych student musi posiąść obszerną medyczną wiedzę. W planie studiów kandydat odnajdzie przedmioty związane z anatomią, fizjologią, patologią, genetyką, biochemią, biofizyką i wieloma innymi dziedzinami. Nie bez znaczenia są również przedmioty humanistyczne: psychologia, socjologia, pedagogika czy etyka, które ułatwią zrozumienie i kontakt z pacjentem. Trzeci moduł zajęć dotyczy promocji zdrowia, dietetyki oraz zajęć fakultatywnych, które studenci wybierają wedle swoich zainteresowań. Najważniejsza w planie studiów wydaje się być baza zajęć dotyczących wszystkich specjalizacji, które w dalszej karierze będą mogli podjąć absolwenci. Wśród nich znajduje się m.in. pielęgniarstwo internistyczne, pediatryczne, chirurgiczne czy pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.

Gdzie studiować?

Baza uczelni publicznych oraz niepublicznych, które oferują studia na kierunku Pielęgniarstwo, jest niezwykle obszerna. Według Rankingu Szkół Wyższych sporządzonego w 2016 roku przez „Perspektywy” wśród uczelni medycznych największym prestiżem cieszą się Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Zaraz za podium plasują się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w Łodzi oraz we Wrocławiu. W pierwszej dziesiątce znajduje się również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytety w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

W rekrutacji na studia pielęgniarskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym brana jest pod uwagę „nowa matura” z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego oraz egzaminu pisemnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Osoby posiadające dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem otrzymują dodatkowe 50 punktów kwalifikacyjnych. Studia licencjackie oraz magisterskie można odbyć na różnych uczelniach: przy naborze na studia II stopnia brana jest pod uwagę średnia ocena z przebiegu studiów, referaty na konferencjach naukowych oraz publikacje w czasopismach naukowych. Decydujący jest jednak egzamin wstępny obejmujący 50 pytań. Możliwe są także studia II stopnia w trybie zaocznym w cenie 5500 zł za rok. W 2016 roku, aby dostać się na WUM należało mieć 185 pkt na 300 możliwych (61,7%).

Collegium Medicum

Podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z biologii oraz do wyboru: chemii lub matematyki. Limit miejsc wynosi 200, a rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu. Aby podjąć studia II stopnia należy podejść do testu kwalifikacyjnego zawierającego 100 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 100 minut. Ocena z przebiegu studiów nie jest brana pod uwagę. Limit miejsc wynosi 60. Istnieje także możliwość podjęcia studiów w trybie zaocznym, a jej warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia. Limit miejsc wynosi 100, a opłata wynosi 5200 zł za rok.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Osoby składające podanie o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym także powinny zdawać maturę z biologii. Oprócz niej do wymaganych przedmiotów należy jeden do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki, język obcego lub informatyki. Podobnie jak na innych uczelniach, wyżej oceniane są egzaminy zdane na poziomie rozszerzonym. Aby móc ubiegać się o miejsce na uczelni należy uzyskać co najmniej 60 punktów, aczkolwiek próg w 2017 roku wynosił 95 punktów na 200 możliwych. Uniwersytet dysponuje 135 miejscami dla studentów pielęgniarstwa. W przypadku nauki na II stopniu dostępnych jest 60 miejsc w trybie dziennym i 30 zaocznym. Opłata roczna na studiach płatnych wynosi 5400 zł.

Co po studiach pielęgniarskich?

Chcąc rozpocząć pracę jako pielęgniarka, absolwentka studiów pielęgniarskich musi pozyskać prawo wykonywania zawodu, które przyznawane jest przez wybraną okręgową radę pielęgniarek i położnych. Aby je otrzymać, oprócz dyplomu studiów pielęgniarskich, należy posiadać zdolność do czynności prawnych, być w dobrym stanie zdrowia oraz mieć nieposzlakowaną postawę etyczną. Po stwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, nowa pielęgniarka zostaje wpisana do okręgowego rejestru pielęgniarek i otrzymuje dokument uprawniający do praktykowania zawodu pielęgniarki. Tym samym staje się ona członkiem samorządu pielęgniarek i położnych oraz przynależy do izby właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

Dyplomowane pielęgniarki mają wiele dróg rozwoju i dalszej edukacji: studia podyplomowe, płatne specjalizacje, kursy, konferencje branżowe, inicjatywy w lokalnych izbach oraz szkolenia organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Według „Wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek” opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia, do najbardziej pożądanych specjalizacji należą dziś: pielęgniarstwo internistyczne, onkologiczne, rodzinne, ratunkowe, opieki paliatywnej, pediatryczne, chirurgiczne, opieki długoterminowej, onkologiczne, anestezjologiczne i intensywnej opieki, operacyjne, geriatryczne oraz psychiatryczne (zapotrzebowanie jest zróżnicowane w zależności od województwa). Warunkiem koniecznym, aby rozpocząć specjalizację jest 2-letni staż pracy oraz posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu. W przypadku udziału w kursach kwalifikacyjnych wymagany jest półroczny staż pracy. Wieńczy je egzamin państwowy dający uprawnienia zgodne z ukończonym szkoleniem.

Dofinansowania dla pielęgniarek i bezpłatne szkolenia

Dla pielęgniarek pragnących się rozwijać jest wiele możliwości dofinansowań czy bezpłatnych szkoleń. W 2018 roku Ministerstwo Zdrowia dofinansuje 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 3500 zł. Średni koszt specjalizacji wynosi jednakże ok. 4500 zł. Także Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie organizuje bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych, m.in. w zakresie wykonywania badania spirometrycznego, wypisywania recept czy rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi. Organizatorzy zapewniają nocleg, catering oraz materiały szkoleniowe. Z zakresu zdrowia psychicznego pielęgniarki mogą odbywać darmowe szkolenia w ramach projektu Narodowego Programu Zdrowia i firmy Prometriq. Dostępne jest również bezpłatne e-szkolenie dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, obejmujące 45 godzin dydaktycznych i kończące się testem. Pielęgniarki mogą się starać o dofinansowanie ze swojej izby – w przypadku szkoleń specjalizacyjnych 1800 zł (można skorzystać z niego dwa razy) oraz kursów specjalistycznych – 80% kosztów, tj. nie więcej niż 500 zł. Możliwe jest również dofinansowanie na studia I i II stopnia – 500 zł w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wiele pielęgniarek korzysta z bezpłatnych szkoleń organizowanych lokalnie przez różne podmioty, m.in. od 2014 roku w różnych miastach w Polsce odbywają się szkolenia pod hasłem „Postępowanie z raną przewlekłą” organizowane przez wydawnictwo medyczne Evereth Publishing we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Kariera – możliwości rozwoju w zawodzie pielęgniarki

Rozpoczynająca pracę pielęgniarka ma wiele dróg rozwoju, a co się z tym wiąże – szczebli kariery do zdobycia. Wraz ze wzrostem stażu pracy oraz realizacją szkoleń powstają kolejne możliwości awansu. Kolejnymi krokami w karierze pielęgniarki jest stanowisko starszej pielęgniarki, pielęgniarki specjalistycznej, koordynującej pracę innych pielęgniarek, oddziałowej oraz przełożonej. Doświadczona w zawodzie pielęgniarka może awansować na kierownika lub zastępcę komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Może ona także dzielić się swoim doświadczeniem nauczając zawodu oraz prowadzić prace naukowo-badawcze.

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, przy równoczesnym starzeniu się samej grupy pielęgniarek, zapotrzebowanie na nowych kandydatów do uprawiania tego zawodu stale rośnie. Nie jest to praca dla wszystkich – wymaga pokładów empatii, cierpliwości i siły. W obliczu ostatnich rozmów z Ministerstwem Zdrowia i ustaleń w „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” istnieje duże prawdopodobieństwo, że prestiż i warunki pracy tego zawodu będą wzrastać, co uczyni go atrakcyjnym dla nowych pokoleń i sprawi, że wielu młodych ludzi wybierze pielęgniarstwo jako swoją drogę zawodową.

Powyższy tekst jest pierwszym z cyklu #ZawódPielęgniarka.

 

Przeczytaj kolejny tekst z cyklu #ZawódPielęgniarka:

Wiek pielęgniarek w Polsce

 

3 thoughts on “Jak zostać pielęgniarką? Uczelnie, wymagania, możliwości

  1. Świetny artykuł. Naprawdę oddaje wszystko co trzeba!
    Ja sama studiuje pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie i muszę przyznać, że nie jest to prosty zawód i dla każdego. Radzę sobie wyśmienicie i bardzo mi się to podoba, ale miałam koleżankę, która zrezygnowała już po pierwszych zajęciach praktycznych.Tak więc zanim się pójdzie na te studia warto przemyśleć czy damy radę. http://ap.edu.pl warto poczytać o pielęgniarstwie u nich bo wykładowców i profesorów mają świetnych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *