©Regulamin i zasady korzystania z serwisu everethnews.pl

§ 1

Wydawcą serwisu internetowego everethnews.pl jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, tel. +48 22 813 21 92/fax: +48 22 213 96 17.

§ 2

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
2. Zamieszczone w serwisie everethnews.pl informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Evereth Publishing Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.

1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.
2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez wiadomość na adres e-mail: redakcja@everethnews.pl. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
4. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
5. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
6. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
7. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

§ 4

1. Evereth Publishing Sp. z o.o. w pełni uznaje prawo Użytkowników serwisu everethnews.pl do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.
2. Wyjątkiem mogą być usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji oraz konferencje, organizowane przez Evereth Publishing Sp. z o.o. Wówczas Użytkownik, zamawiając daną usługę i/lub wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konferencji, jest proszony o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Evereth Publishing Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej „Polityki prywatności”, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie: Polityka prywatności.

§ 5

Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Formę i treść zamieszczanych przez użytkowników komentarzy niepochodzących od redakcji portalu everethnews.pl
2. Formę i treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach portalu everethnews.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

§ 6

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy