Resort zdrowia planuje likwidację CKPPiP. Co to oznacza dla środowiska pielęgniarek i położnych?

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Z dniem 31 grudnia 2022 r. ma nastąpić likwidacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a jego zadania zostaną przeniesione do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – zakłada projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia. Resort ocenia, że rozwiązanie zapewni wyższy poziom kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a także rozwój zawodowy na takim poziomie, jaki jest dostępny dla innych zawodów medycznych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) monitoruje kształcenie pielęgniarek i położnych, natomiast Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) odpowiada za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych, wydaje się być problematyczne wobec konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych. Dotychczasowy podział tych jednostek utrudnia grupie zawodowej pielęgniarek i położnych dostęp do osiągnieć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymianę doświadczeńintegrację przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, a tym samym ogranicza możliwość rozwoju zawodowego – wskazano w załączniku do projektu ustawy.

Dlaczego resort zdrowia chce zlikwidować CKPPiP?

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych obecnie prowadzone jest przez przedsiębiorców, którzy po otrzymaniu wpisu do rejestru właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych prowadzą kształcenie na obszarze tej izby.

MZ wskazuje, że w ostatnich latach zdarzały się sytuacje zawieszenia przez organizatora kształcenia, co było niekorzystne dla pielęgniarek i położnych będących w trakcie realizacji szkoleń specjalizacyjnych, lub prowadzenia szkolenia poza Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Resort powołuje się także na informacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przeprowadzonych czynności kontrolnych, z których wynika, że kontrole przeprowadzane przez organ rejestrujący wykazywały istotne uchybienia. Dotyczyły najczęściej: braku odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, braku umów z podmiotami leczniczymi do realizacji zajęć stażowych w danej formie kształcenia podyplomowego, braku właściwych kwalifikacji osób stanowiących plany kadry dydaktycznej, braku kontynuacji rozpoczętych specjalizacji, braku kontynuacji przestrzegania terminu zamieszczania haromonogramów w SMK, braku prowadzenia kształcenia zgodnie z obowiązującymi programami kształcenia.

Projektowana zmiana ma wpłynąć na skuteczniejszy nadzór nad jakością kształcenia i zachowaniem jego ciągłości. W uzasadnieniu projektu ustawy MZ zaznacza również, że „obecny model kształcenia i szeroki krąg podmiotów uprawnionych do jego prowadzenia nie zapewnia wystarczająco wysokiego poziomu kształcenia podyplomowego. Dodatkowo aktualnie rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe jest prowadzony przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, co powoduje niejednolitą realizację tego zadania”.

Jakie rozwiązanie proponuje się w projekcie ustawy?

W celu zapewnienia jednolitego i wysokiego standardu szkoleń dla wszystkich zawodów medycznych, zasadnym jest utworzenie jednej jednostki kształcenia – zaznacza MZ. Dlatego też zadania CKPPiP miałyby zostać przeniesione do CMKP.

– Proponowana zmiana umożliwi rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym, w takim zakresie i na takim poziomie jaki jest dostępny dla innych zawodów medycznych. Zintegrowanie tych dwóch jednostek umożliwi również ww. grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych – wskazano w załączniku do ustawy.

MZ podkreśla, że takie rozwiązanie ujednolici także proces związany z przeprowadzaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, a także pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych.

Kto będzie mógł prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych?

Razem z tą zmianą nastąpi również ograniczenie podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Będą mogły je prowadzić uczelnie posiadające akredytację, instytuty badawcze, okręgowe izby pielęgniarek i położnych, podmioty lecznicze oraz CKMP. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń podyplomowych będzie prowadziła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP). To rozwiązanie, w opinii MZ, ujednolici procedurę wpisu do rejestru i monitorowanie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

NRPiP za utrzymaniem obecnych rozwiązań prawnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa jednak, że dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego, a także zapewniają stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia.

– Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań prawno-systemowych – czytamy w stanowisku NRPiP.

Samorząd wyraził stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Jak podkreśliła Rada – wprowadzenie zmian spowoduje ograniczenie dostępności do różnych form kształcenia podyplomowego. „Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie przemawiające za likwidacją obecnego systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” – czytamy w stanowisku NRPiP.

– Profesjonalnie przygotowana i ciągle udoskonalana baza szkoleniowa gwarantuje pielęgniarkom i położnym równy dostęp do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, takich jak: szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające – podkreśla samorząd pielęgniarek i położnych. – (…) Mając na uwadze gwarancję dostępności do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, pielęgniarki i położne powinny posiadać odrębny system kształcenia podyplomowego, niż pozostałe zawody medyczne – twierdzi NRPiP.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, nipip.pl

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy