Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” zgłasza propozycje zmian w nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” skierowała pismo do prezydenta oraz ministra zdrowia zawierające postulaty odnoszące się do poprawy funkcjonowania Funduszu Medycznego oraz wdrożenia rozwiązań, które przyniosą realne działania zmierzające do poprawy jakości funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jak podkreśla Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” w obliczu niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych wielu grup pacjentów, m.in. onkologicznych, cierpiących na choroby rzadkie, w tym często dzieci, zaproponowane postulaty mają one szczególny wymiar społeczny. W odniesieniu do deklarowanej nowelizacji ustawy, „Farmacja Polska” przedstawiła szereg propozycji mających na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału Funduszu Medycznego. Postulaty zostały podzielone na 3 kluczowe obszary.

Uwagi o charakterze ogólnym

W piśmie do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia wskazano na konieczność poprawy transparentności zarządzania Funduszem Medycznym, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zbudowania zaufania społecznego do tej instytucji. Fundusz Medyczny dysponuje ogromnymi środkami finansowymi. Mając na uwadze, że są to pieniądze publiczne, przejrzystość zarządzania tak dużym budżetem to absolutnie konieczny element. Dlatego zaproponowano, by protokoły i materiały z posiedzeń Rady Funduszu Medycznego, a także plany finansowe i podsumowania dotyczące realizacji poszczególnych działań były publikowane w biuletynie informacji publicznej.

W odniesieniu do kwestii społecznych, Izba postuluje również o włączenie strony społecznej do Rady Funduszu Medycznego. Jej skład powinien zostać poszerzony o przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji branżowych.

Bardzo istotną kwestią z perspektywy pacjentów czekających na leczenie jest także uruchomienie niewykorzystanych środków, które już teraz znajdują się na rachunkach Funduszu Medycznego. Dlatego zaapelowano o przeniesienie ich do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji podmiotowej na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Tylko takie rozwiązanie pozwoli pacjentom jak najszybciej odczuć efekty działania Funduszu. Są to ogromne środki, które mogłyby zostać przeznaczone na realizacje świadczeń zdrowotnych w pediatrii, onkologii czy chorobach rzadkich.

Ważne jest również, aby środki z Funduszu Medycznego stanowiły dodatkowe źródło finansowania publicznego ochrony zdrowia, ponad limity wskazane w ustawie „7 proc. PKB na zdrowie”.

Wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLK) oraz wykaz technologii o wysokim poziomie innowacyjności (TLI)

Jednym z założeń Funduszu Medycznego było zapewnienie dostępu do innowacyjnych
i skutecznych terapii, dotychczas nie stosowanych w Polsce. Izba zawnioskowała więc o ponowną publikację wykazu wraz z określeniem kryteriów kwalifikacji terapii do wykazu TLK oraz kryteriów podejmowania decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie.

Zgłoszono również propozycję zmian w zakresie wykazu TLI. Powinien być regularnie aktualizowany – minimum raz na pół roku. Jednocześnie Izba uważa, że w rozmowach na temat wprowadzania innowacyjnych i skutecznych klinicznie terapii, powinni brać udział przedstawiciele firm dysponujących tymi rozwiązaniami. Bardzo istotne jest, by w tym procesie uwzględniać interesariuszy znających realia polskiego rynku farmaceutycznego i mających tutaj swoje przedstawicielstwa, aby jak najefektywniej i w możliwie szybkim czasie pacjenci mogli skorzystać z możliwości leczenia.

„Farmacja Polska” postuluje o zapewnienie minimalnego rocznego gwarantowanego poziomu finansowania dla technologii lekowych finansowanych z Funduszu Medycznego. Zagwarantuje to poszerzenie dostępu do nowoczesnych technologii lekowych.

Wśród kolejnych propozycji Izby znalazły się także: wprowadzenie mechanizmu automatycznego finansowania terapii na wykazie TLI w przypadku wpływu na budżet płatnika poniżej 15 mln zł rocznie oraz wyłączenie wydatków na TLK i TLI z całkowitego budżetu na refundację. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której te rozwiązania będą miały negatywny wpływ na dostępność do innych terapii finansowanych publicznie.

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych

W odniesieniu do Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych, Izba podkreśla, że funkcjonowanie wykazu leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL wyklucza niektórych pacjentów z szansy na uzyskanie koniecznej terapii. Jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Zdaniem „Farmacji Polska”, mając na uwadze, że mówimy o mechanizmie, który nawet w nazwie ma określenie „ratunkowy”, nie możemy arbitralnie wykluczać pewnych terapii tylko ze względu na to, że np. nie uzyskały pozytywnej rekomendacji na tradycyjnej ścieżce refundacyjnej. Kluczową rolę powinny w tej sytuacji odgrywać dobro pacjenta i wartość kliniczna danego leku. W wątpliwych przypadkach należy ponownie ocenić efektywność kliniczną leków.

Według Izby, stroną w procedurze ratunkowej powinien być bezwzględnie pacjent, dlatego konieczne jest wprowadzenie instrumentów realizujących prawo pacjenta do informacji o złożeniu wniosku o RDTL, ostatecznej decyzji oraz możliwości odwołania od tej decyzji, a także zmiany ośrodka prowadzącego leczenie.

„Farmacja Polska” proponuje obciążenia administracyjne poprzez przeniesienie obowiązku uzasadnienia kwalifikacji pacjenta do leczenia przez lekarza prowadzącego, a w przypadku, jeżeli pacjent korzystał z RDTL i lek został objęty refundacją, to finansowanie powinno automatycznie przechodzić na finansowanie z budżetu przeznaczonego np. w określonych warunkach  na programy lekowe.

Jednocześnie, aby zapewnić jak najsprawniejsze funkcjonowanie Ratunkowego Dostępu
do Technologii Lekowych, w piśmie zaapelowano o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do ośrodków, która pozwoli zredukować problemy interpretacyjne, a w konsekwencji zwiększy poziom wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

Wprowadzenie powyższych propozycji do projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” deklaruje gotowość do współpracy i pełną otwartość na dialog w zakresie wypracowania jak najlepszych rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. 

Źródło: materiał prasowy

Przeczytaj także: OPZZ apeluje o zmiany w przyznawaniu dodatku covidowego dla pracowników niemedycznych


https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy