Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie uprawnień ratowników medycznych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Z komunikatu resortu zdrowia wynika, że osoby, które ukończyły studia po wejściu w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego, mogą przez 2 lata wykonywać zawód jedynie na podstawie uzyskanego dyplomu. Następnie ratownicy będą musieli uzyskać prawo wykonywania zawodu, przyznawane przez Krajową Radę Ratowników Medycznych.

Nowa ustawa

W życie 22 czerwca 2023 r. weszła ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, która w art. 2 jasno wyjaśnia, kto może wykonywać ten zawód. Jest to personel posiadający prawo do wykonywania zawodu, które przyznaje Krajowa Rada Ratowników Medycznych. Aktualnie jednak organ ten jeszcze nie istnieje.

Resort zdrowia w odpowiedzi na zapytanie środowiska wyjaśnia, że obecni absolwenci studiów kierunku ratownictwo medyczne mogą wykonywać zawód na podstawie uzyskanego dyplomu. Ponadto MZ powołuje się na przepisy zawarte w art.218, które mówią o tym, kto może pracować jako ratownik medyczny. Należy spełnić określone warunki, takie jak:

  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
  3. posiadają znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  4. spełniają m.in. następujące wymagania:a) rozpoczęły przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności) lub

    b) rozpoczęły po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra, lub

    c) rozpoczęły przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, (…)

stają się ratownikami medycznymi w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu.

PWZ w ciągu dwóch lat

Resort zdrowia informuje, że osoby, które ukończyły edukację w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu licencjata, mogą wykonywać ten zawód z dyplomem, w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez uzyskiwania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz wpisu do rejestru. Analogiczna sytuacja dotyczy fizjoterapeutów.

Warto jednak przypomnieć, że wielu ratowników ma problem z podjęciem pracy, ponieważ nie ma PWZ. Jednocześnie wiceminister Waldemar Kraska zapewnia, że brak instytucji wydającej dokument uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie ratownika medycznego, jest traktowany priorytetowo i będzie rozwiązany w trybie pilnym.

Źródło: pulsmedycyny.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy