Od września nowe przepisy w sprawie odszkodowań za błędy medyczne

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Pacjenci, którzy odnieśli obrażenia w trakcie leczenia szpitalnego, będą mogli szybko uzyskać odszkodowanie na nowych zasadach. Nowelizacja Ustawy o Prawach Pacjenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 6 września 2023 r.

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie?

Nowelizacja przewiduje szybszą drogę do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny. Ustawodawcy zlikwidowali wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Powołano nowy podmiot, czyli Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ważną zmianą jest fakt, że toczące sprawy muszą się skończyć do 30 czerwca 2024 r., po tym czasie przejmie je Rzecznik Praw Pacjenta.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Warto również wiedzieć, co kryje się pod pojęciem zdarzenie medyczne. Chodzi o sytuacje, takie jak:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta,
 • śmierć pacjenta.

Do wymienionych sytuacji musiało dojść podczas trwania leczenia lub było efektem udzielonego świadczenia zdrowotnego. Bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, czy świadczenie było udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub czy było możliwe zastosowanie innej metody diagnostycznej, lub leczniczej.

W praktyce oznacza to, że świadczenia refundacyjne nie będą obejmowały przewidywalnych powikłań wynikających ze stosowania konkretnego leczenia, na które pacjent wyraził świadomą zgodę. Co ważne, odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy zdarzenie medyczne miało miejsce w szpitalu, a leczenie pacjenta zostało sfinansowane ze środków publicznych.

Zasady, na których będą przyznawane świadczenia

W przypadku śmierci pacjenta wniosek będzie mógł złożyć:

 • krewny pierwszego stopnia,
 • małżonek (niepozostający w separacji),
 • przysposabiający lub przysposobiony,
 • osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Bardzo ważne jest to, aby wniosek złożyć w ciągu roku od dnia zdarzenia, maksymalnie wniosek można złożyć do trzech lat wstecz. Za podanie trzeba będzie zapłacić 300 zł.

Wysokość odszkodowania ustalona jest w tabeli w rozporządzeniu i przedstawia się następująco:

 • od 2 tys. do 200 tys. zł w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
 • od 2 tys. do 200 tys. zł za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia;
 • od 20 tys. do 100 tys. zł za śmierci pacjenta.

RPP przyzna odszkodowanie w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonych dokumentów, po zapoznaniu się z uwagami zespołu. Zespół będzie liczył co najmniej 20 specjalistów, z czego co najmniej 15 to lekarze z uprawnieniami. Będzie miał na to trzy miesiące od dnia otrzymania wypełnionego i opłaconego wniosku. Jeżeli Rzecznik uzna, że doszło do błędu medycznego, a wnioskodawca przyjmie zaproponowane odszkodowanie, sprawa się kończy. Pacjent będzie miał 30 dni od dnia wydania decyzji na złożenie oświadczenia o przyjęciu świadczenia wyrównawczego lub jego wycofaniu. Jeśli się zgodzi, odszkodowanie zostanie mu wypłacone z nowego, utworzonego ustawą Funduszu Rekompensat z tytułu Wypadków Medycznych, a nie jak dotychczas z budżetu szpitala czy jego ubezpieczyciela. Odszkodowanie będzie wypłacone do 2 tygodni od złożenia oświadczenia.

Pełnomocnik ds. pacjenta

Ustawa reguluje również zasady działania pomocników ds. pacjenta. Do jego obowiązków będzie należało, między innymi:

 • udział w rozpatrywaniu skarg pacjentów;
 • analiza nieprawidłowości dotyczących realizacji praw pacjenta i proponowanie kierownikowi placówki działań naprawczych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu praw pacjenta wśród personelu medycznego;
 • współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta (uzyskiwanie od niego dyspozycji dotyczących realizacji praw pacjenta oraz udział w organizowanych przez niego szkoleniach).

Istnieje również możliwość sprawowania tej funkcji przez pracownika placówki, jednak musi on zachować bezstronność przy pełnieniu tego stanowiska.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy