Zalecenia dla pielęgniarek sprawujących domową opiekę paliatywną i hospicyjną na czas epidemii. Co się w nich znalazło?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Autor: Marta Bogucka

Pacjenci objęci świadczeniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej to jedna z grup o zwiększonym ryzyku zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19. Zalecenia dla pielęgniarek paliatywnych i hospicyjnych mają służyć zminimalizowaniu ryzyka transmisji koronawirusa i zwiększeniu bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i kadry medycznej. Jakie zagadnienia w nich poruszono?

Opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zalecenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej podczas epidemii zostały opracowane we współpracy grupy ekspertów i organizacji specjalistycznych. W jej skład weszli: konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie małopolskim, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, a także pełnomocnik ministra zdrowia ds. opieki paliatywnej.

W zaleceniach uwzględniono procedury realizacji świadczeń pielęgniarskich w hospicjum domowym, w zespole domowej opieki paliatywnej dla dorosłych i dla dzieci, a także w poradni medycyny paliatywnej.

Telemedycyna w jak najszerszym zakresie

Autorzy zaleceń zwracają dużą uwagę na ważną rolę teleporad oraz telewizyt zarówno w zakresie opieki w hospicjum domowym, jak i w poradni medycyny paliatywnej.

Telewizyta pielęgniarki powinna być udzielona pacjentowi minimum 2 razy w tygodniu. Eksperci przedstawiają dokładną instrukcję przeprowadzenia telewizyty. Wymieniono w niej i opisano najważniejsze czynności, które należy uwzględnić w ramach telewizyty:

dokładny wywiad,

określenie i analiza problemów i potrzeb chorego,

jasne formułowanie zaleceń dotyczących terapii (oraz kontrolowanie ich przestrzegania podczas kolejnych telewizyt),

edukacja pacjenta i jego opiekunów (wraz z monitorowaniem jej efektów),

– systematyczne i rzetelne uzupełnianie dokumentacji medycznej o opisy wykonanych telewizyt (wywiad, rozpoznane problemy, wydane zalecenia, leki, recepty, wnioski z wizyty).

Wizyty domowe z zachowaniem procedur bezpieczeństwa

W przypadku gdy ze względu stan pacjenta lub z powodu braku jego zgody na udzielanie świadczeń w formie zdalnej konieczne jest przeprowadzenie wizyty domowej, należy zachować procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Eksperci podkreślają, że przed przeprowadzeniem wizyty w domu pacjenta należy każdorazowo przeprowadzić telefonicznie wywiad epidemiologiczny, który pozwoli ocenić ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W zaleceniach wymieniono podstawowe kwestie, które należy poruszyć podczas wywiadu epidemiologicznego:

– Czy w ciągu ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem bądź z osobą poddaną kwarantannie lub domowej izolacji?

– Czy u pacjenta lub jego domowników występują objawy ostrej infekcji układu oddechowego?

– Czy u pacjenta występują objawy nietypowe (stan podgorączkowy, ból gardła, objawy infekcji przewodu pokarmowego, zaburzenia węchu i smaku, zapalenie spojówek)?

W zaleceniach uwzględniono także procedury postępowania uzależnione od udzielonych przez pacjenta odpowiedzi – w przypadku jednej odpowiedzi pozytywnej należy wyposażyć się w środki ochrony osobistej, natomiast w przypadku dwóch i więcej odpowiedzi pozytywnych należy się skontaktować z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Organizacja pracy w poradni medycyny paliatywnej

Eksperci wskazują, że w przypadku pacjentów wymagających pilnej realizacji świadczeń należy zachować procedury bezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego (na takich samych zasadach jak w przypadku hospicjum domowego).

Autorzy zaleceń zwracają także uwagę na inne procedury bezpieczeństwa – maksymalne skrócenie czasu wizyty, wyposażenie pacjenta w maseczkę ochronną, regularną dezynfekcję rąk, sprzętu, miejsc często dotykanych (np. klamek) oraz powierzchni.

W zaleceniach zamieszczono również instrukcje dotyczące zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, jak również schematy zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej.

Źródło: www.gov.pl

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Jak wygląda leczenie hematoonkologiczne w dobie epidemii koronawirusa?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy