MZ ureguluje zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, m.in. dietetyka, opiekuna medycznego, podiatry

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Dokument reguluje warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych. W projekcie ustawy określono m.in. wymagane kwalifikacje dla danego zawodu medycznego czy odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki zawodowej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych wniesiony przez ministra zdrowia. Skierowana do konsultacji publicznych regulacja dotyczy 17 zawodów medycznych. Celem projektu ustawy, jak czytamy w jego uzasadnieniu, „jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób”.

Których zawodów dotyczy ustawa?

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Ponadto, zdaniem autorów projektu, przepisy będą gwarancją zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, która fachowo i rzetelnie będzie udzielała świadczeń zdrowotnych. Dzięki ustawie zwiększy się również bezpieczeństwo pacjentów, a także przyczyni się to do niewykonywania zawodów medycznych przez osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu;
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej;
 • terapeuta zajęciowy.

W Polsce nie istnieją aktualnie regulacje ustawowe odnoszące się do tych zawodów. Obecnie, jak wskazano w projekcie, zawody te wykonywane są zgodnie z umiejętnościami pracowników uzyskanymi w toku kształcenia.

Jakie warunki muszą być spełnione do wykonywania danego zawodu?

Projekt ustawy określa również, jakie warunki musi spełnić dana osoba, by wykonywać zawód medyczny, czyli posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego, odpowiednie kwalifikacje, a także wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

W projekcie ustawy określono, iż minister właściwy do spraw zdrowia będzie prowadził rejestr osób wykonujących zawód medyczny, co pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach. W projekcie wskazano, iż rejestr będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego.

Ustawiczny rozwój osobisty

W ustawie wskazano, iż osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju osobistego, który realizowany jest w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym. Osoba wykonująca zawód medyczny ma również obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez kurs doskonalący lub samokształcenie. W projekcie wskazano, iż ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne.

Odpowiedzialność zawodowa

Projektowane przepisy regulują również kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej. Oznacza to, iż osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

 • czynności sprawdzające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
 • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
 • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja będzie składała się z 38 członków powołanych przez ministra zdrowia na 4 lata – po 2 przedstawicieli każdego zawodu medycznego oraz 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia.

Za przewinienia zawodowe przewidziano następujące kary: upomnienie, naganna, kara pieniężna, wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Treść projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych znajduje się pod tym linkiem.

Źrodło. legislacja.rcl.gov.pl

Przeczytaj także: „Środy z Flebotomią” – cykl webinarów współorganizowanych przez OSOM. Czego można nauczyć się podczas spotkań?

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy