W jaki sposób pielęgniarka lub położna z Ukrainy może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Pielęgniarki i położne z Ukrainy mogą skorzystać z uproszczonej ścieżki uzyskiwania zgody na wykonywanie zawodu w naszym kraju. Rozwiązanie pozwala na pracę w określonym czasie oraz podmiocie leczniczym. Ponadto MZ wprowadziło ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie mają przy sobie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia czy posiadanie dyplomu.  

Pielęgniarki i położne z Ukrainy mogą ubiegać się o zgodę na pracę w Polsce składając wymagane dokumenty w Ministerstwie Zdrowia. Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie resortu. Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych można uzyskać kontaktując się pod wymienionymi numerami telefonów: +48 539 147 679, +48 883 840 965, +48 539 141 017, +48 883 840 967.

Informacje w języku ukraińskim na temat sposobów uzyskania zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce znajdują się na stronie NIPiP-u lub Ministerstwa Zdrowia.

Uproszczona ścieżka uzyskania zgody na wykonywanie zawodu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 9 marca komunikat na temat zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Uproszczona ścieżka uzyskiwania zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej pozwala na pracę w określonym czasie i określonym podmiocie. Pielęgniarki i położne nie muszą składać nostryfikacji dyplomu i posługiwać się językiem polskim. Zgoda wydawana jest na 5 lat. Wyróżniono trzy sposoby uzyskiwania zgody w zależności od znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

– Jednocześnie należy wskazać, iż do chwili obecnej nie posiadamy informacji o liczbie wydanych po dniu 24 lutego 2022 r. praw wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dla osób przybywających z Ukrainy (w trybie uproszczonym). Najprawdopodobniej na chwilę obecną jednak nie ma takich przypadków. Osoby te bowiem muszą najpierw wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, a dopiero później – po uzyskaniu decyzji z Ministerstwa Zdrowia – wystąpić o uzyskanie dokumentu prawa wykonywania zawodu do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych – informuje w rozmowie z Evereth News Joanna Walewander, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zgoda na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce

Pielęgniarki i położne mogą uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce. Samodzielne wykonywanie zawodu możliwe jest po 1 roku pracy pod nadzorem. W tym celu należy posiadać:

  • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
  • zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce, który zamierza zatrudnić pielęgniarkę;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
  • oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
  • dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2;
  • dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym kraju niż państwo członkowskie UE (dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana);
  • wypełniony wniosek.

Pielęgniarki i położne, które po 24 lutego br. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają dokumentów potwierdzających np. okresy zatrudnienia czy uzyskania dyplomu, mogą złożyć zaświadczenie o spełnieniu tego wymogu. Są jednak zobowiązane, w okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego, do dosłania oryginalnych dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów.

Zgoda na wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19

Pielęgniarki i Położne z Ukrainy, które spośród ww. dokumentów nie posiadają oświadczenia o znajomości języka polskiego oraz zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce, który zamierza zatrudnić pielęgniarkę, mogą ubiegać się o zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Samodzielne wykonywanie pracy jest możliwe po 3 miesiącach pracy pod nadzorem lub pod stałym nadzorem.

Tak jak w przypadku ubiegania się o zgody na określony czas, dokumenty potwierdzające m.in. okresy zatrudnienia i uzyskania dyplomu mogą być przedstawione w formie kopii niebudzącej wątpliwości. W przypadku braku ich posiadania należy złożyć zaświadczenie, a dokumenty lub ich kopie dosłać w okresie 6 miesięcy od zakończenia konfliktu zbrojnego.

„W przypadku braku posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa oświadczenie o braku posiadania ww. doświadczenia zawodowego” – podkreślono w komunikacie na strpnie Ministerstwa Zdrowia.

Źródła: Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy