OZZPiP: „Od przyjęcia naszych postulatów i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy”

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

„Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie akceptuje proponowanego załącznika do ustawy w brzmieniu zawartym w projekcie. Swoje uwagi w tej sprawie przekazaliśmy bezpośrednio na spotkaniu z Panem Ministrem Piotrem Bromberem w dniu 11-04-2022 r. w Warszawie, gdzie uzasadnialiśmy przyczyny konieczności dokonania zmian” – czytamy w uzasadnieniu uwag OZZPiP skierowanych do ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego.

W piśmie z dnia 19 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wskazali główne zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz w imieniu środowiska wnieśli o wzięcie ich pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych.

Wśród głównych zastrzeżeń OZZPiP do przekazanego do konsultacji publicznych projektu wymieniono brak akceptacji OZZPiP dla przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia treści nowego załącznika do ustawy, brak zapewnienia gwarancji finansowania świadczeniodawcom podwyżki wynagrodzeń jakie spowoduje nowelizacja (w trybie z 2021 r.), a także brak pewności przekazania dodatkowych środków finansowych na pokrycie pozostałych wydatków świadczeniodawców, generowanych przez nową ustawę i sytuację społeczno-ekonomiczną.

Ponadto zwrócono uwagę również na „brak określenia w nowelizacji docelowych współczynników pracy dla pracowników medycznych w kolejnych latach wraz z przyjęciem ich harmonogramu corocznego wzrostu, nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników medycznych, pomimo iż w ustawach o wykonywaniu poszczególnych zawodów jest wpisany obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji”, a także nieuwzględnienie postulatów dążenia do spłaszczenia różnic płacowych, zgłaszanych przez OZZPiP już od lat. Jak twierdzą władze OZZPiP, to z kolei może przyczynić się do kolejnego wzrostu różnic płacowych między poszczególnymi grupami zawodowymi.

Przedstawiciele związku w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zawnioskowali również o usunięcie zapisu art. 5a dodawanego do ustawy, która w ocenie OZZPiP jest „swoistą instrukcję dla pracodawców w zakresie degradacji pracowników”. Wśród zastrzeżeń OZZPiP do projektu ustawy znalazły się także punkty dotyczące nieuznawania pielęgniarkom i położnym innego wyższego wykształcenia w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz niezałączenia w ustawie zapisu, który nakłada na pracodawców obowiązek automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych. Według przedstawicieli związku, zmiany te powinny być wprowadzane automatycznie z początkiem następnego miesiąca po udokumentowanym podniesieniu kwalifikacji.

OZZPiP: „Od przyjęcia naszych postulatów i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy”

Jak podkreślono w piśmie, „od przyjęcia naszych postulatów i uwag warunkujemy akceptację nowelizacji ustawy”

Jak dodano w uzasadnieniu, nowy podział pracowników na grupy zawodowe, który odbył się „bez udziału i akceptacji większości reprezentacji zawodów medycznych ochrony zdrowia, budzi kontrowersję również w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

– Pojawiają się głosy, że poszczególne zawody powinny być wyodrębnione do odrębnych grup oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego powinna być ustalona stała i równa dla poszczególnego zawodu (z zachowaniem relacji pomiędzy zawodami z uwagi na kompetencje, odpowiedzialność zawodową, ale i deficyt na rynku pracy), a zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kursów, specjalizacji powinno być wynagradzane poprzez gwarantowane stałe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego – podkreślili przedstawiciele OZZPiP.

Pielęgniarki i położne podzielone na trzy grupy „płacowe”

Obecny projekt ustawy zakłada podział zawodów pielęgniarki i położnej na trzy grupy, a dokładniej grupę drugą, piątą i szóstą. Do grupy drugiej będą należały pielęgniarki i położne z tytułem magistra i ze specjalizacją, do grupy piątej – pielęgniarki i położne z wykształceniem magisterskim bez specjalizacji, z licencjatem i specjalizacją oraz średnim wykształceniem i specjalizacją. Natomiast do grupy szóstej będą kwalifikowały się pielęgniarki i położne z licencjatem i wykształceniem średnim.

– Podział ten będzie przez OZZPiP zaakceptowany pod warunkiem, że w wyniku konsultacji, ale także w toku procesu legislacyjnego nie dojdzie do wyodrębniania kolejnych grup zawodowych do oddzielnych pozycji, ale również nie będą dokonane przesunięcia pomiędzy grupami zawodowymi – zaznaczono w piśmie.

Źródło: OZZPiP

Zmniejszenie różnic pomiędzy grupami kluczowym zastrzeżeniem OZZPiP

Jak zwrócił uwagę związek kolejnym elementem wymagającym uwagi jest bezwzględna konieczność zmniejszenia różnic pomiędzy grupami (grupa 2 i grupy 5 i 6). Nowelizacja projektu ustawy sprawiłaby, że „poziomy wynagrodzeń zasadniczych od 01-07-2022 r. w zależności od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku nie będą mogły być niższe niż kwoty podane w tabeli”, czyli grupa druga – 7.304,66 zł, grupa piąta – 5.775,78 złgrupa szósta – 5.322,78 zł.

Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000 zł na wynagrodzeniu zasadniczym jest w naszej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych – czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowy wskaźnik procentowy za doświadczenie zawodowe

Pomimo zgłoszenia przez środowiska medyczne postulatu o wprowadzeniu dodatkowego wskaźnika procentowego związanego z doświadczeniem zawodowym i podwyższającego wskaźnik podstawowy, resort zdrowia nie uwzględnił go w projekcie nowelizacji. Jak tłumaczy to Ministerstwo Zdrowia, „w podmiotach leczniczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie nowelizacji Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 6 nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również osoby funkcyjne na stanowiskach kierowniczych, które i tak mają przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne”.

– Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brutto tych osób wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy funkcjonujące obecnie siatki płac w zakładach pracy. Z drugiej strony pielęgniarki i położne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które niedługo nabędą uprawnienia emerytalne lub nawet już takie uprawnienia posiadają, w przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. zaliczone do 6 grupy zawodowej z najniższym współczynnikiem pracy w naszym zawodzie. Ta proponowana przez Ministerstwo Zdrowia różnica w poziomach wynagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wywołuje oburzenie środowiska – podkreślono w dokumencie.

Pełna wersja pisma OZZPiP do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego znajduje się na stronie OZZPiP.

Źródło: OZZPiP

 

PRZECZYTAJ INNY TEKST Z CYKLU #PORADNIKPOŁOŻNEJ:

Najczęstsze przyczyny zapalenia gruczołu Bartholina

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy